คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตประจำปีการศึกษา 2555 (รุ่นที่ 7)จำนวน 48 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่  31 ตุลาคม 2554

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2547

คุณสมบัติเฉพาะ

1.ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาและตาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือหลักสูตรอื่นๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2554

2.เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรอื่น ๆที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่า ในปีการศึกษา 2553

3.เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอื่น ๆที่จะเป็นข้าราชการพลเรียนตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.2535 หากปรากฏในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้นจะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้เข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์แม้ว่าจะสามารถสอบคัดเลือกได้

4.เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคอาการของโรค หรือความพิการอันเป้นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรมดังนี้

4.1มีความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและปฏิบัติงาน

4.2มีปัญหาทางจิตเวชขั้นรุนแรงอันอาจเป็นอันตรายต่อตนเอง/หรือผู้อื่น เช่นโรคจิต (psychosis)โรคอารมณ์ผิดปกติ (Mood Disorder)โรคประสาทรุนแรง(severe neurosis)หรือโรคบุคลิกภาพผิดปกติ(Personality Disorder)โดยเฉพาะ antisocial personality หรือ borderline personality รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

4.3โรคติดต่อในระยะติดต่ออันตราย หรือส่งผลให้เกิดความพิการอย่างถาวร

4.4โรคไม่ติดต่อหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเช่น

-โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้(โรคลมชักที่ไม่มีอาการชักมาแล้วอย่างน้อย 3 ปีโดยมีการรับรองจากแพทย์ผู้เขี่ยวชาญ ถือเป็นโรคลมชักที่ควบคุมได้)

-โรคหัวใจระดับรุนแรงจนเป็นอุปสรรค่อการศึกษาและการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

-โรคความดันเลือดสูงรุนแรงและมีภาวะแทรกซ้อนจนทำให้เกิดพยาธิสภาพต่ออวัยวะอย่างถาวร

-ภาวะไตวายเรื้อรัง

-โรคติดสารเสพติดให้โทษ

-โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง

4.5ความผิดปกติในการเห็นภาพโดยมีอย่างน้อยข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

-ตาบอดสีชนิดรุนแรงทั้งสองข้างโดยได้รับการตรวจอย่างละเอียดแล้ว

-ระดับการมองเห็นในตาข้างดีด้อยกว่า 6/12 หรือ 20/40 เมื่อได้รับการแก้ไขอย่างดีที่สุดแล้ว

4.6มีความผิดปกติทางการได้ยินทั้งสองข้าง โดยมีระดับการได้ยินที่ความถี่ 500-2,000 เฮิรตซ์ สูงกว่า 40 dB และความสามารถในการแยกแยะคำพูด(speech discrimination score)น้อยกว่าร้อยละ 70 จากความผิดปกติทางประสาทและเซลล์ประสาทการได้ยิน(sensorineural hearing loss)

4.7โรคหรือความพิการอื่น ๆซึ่งมิได้ระบุไว้ที่คณะกรรมการแพทย์ผู้ตรวจร่างกายเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาทั้งนี้คณบดีคณะแพทยศาสตร์อาจแต่งตั้งผุ้เชี่ยวชาญเฉพาะโรคตรวจบางรายเพิ่มเติมได้

4.8ผู้เข้าศึกษาที่ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือจงใจปกปิดข้อมูลหรือแม้ปรากฎเป็นความเท็จขึ้นภายหลังจะต้องถูกตัดสิทธิ์การศึกษา

4.9คุณสมบัติอื่น ๆ อันอาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการ

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ถ่ายเอกสารหน้า-หลังให้อยู่ในหน้าเดียวกัน)

3.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)สำหรับกรณีที่ชื่อ-นามสกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน

4.ทะเบียนบ้านฉบับปัจจุบันที่ระบุภูมิลำเนาใน 7 จังหวัดตามคุณสมบัติที่กำหนด

5.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วจำนวน 4 รูป

ถ่ายสำเนาเอกสารและเขียนรับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงชื่อผู้สมัครกำกับไว้ในเอกสารประกอบการสมัคร

 

เงื่อนไขคณะ

-ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในคณะแพทยศาสตร์ให้ถือว่าเป็นผู้ได้รับทุนของรัฐบาลโดยจะต้องทำสัญญาที่จะปฏิบัติงานตามที่รัฐบาลกำหนดภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว

-ผู้สำเร็จการศึกษาของหลักสูตรต้องสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา

 

การสมัคร

สมัครด้วยตัวเอง

ระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคม 2554 ทุกวันระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ณ ชั้น 4 ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ค่าสมัคร 1,000 บาท โดยติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม(เขตพื้นที่ในเมือง) ต.ตลาด อ.เมือง จ.มหาสารคาม

 

สมัครทางไปรษณีย์

ระหว่างวันที่ 1-22 ตุลาคม 2554 โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครพร้อมธนาณัติเงินค่าสมัครสอบ จำนวน 1,000 บาทสั่งจ่าย ณ ที่ทำการปณฝ.โนนศรีสวัสดิ์ 44001 เท่านั้นในนามนางดวงใจ เผ่าเวียงคำส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครถึงนางสาวดวงใจ เผ่าเวียงคำ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

 

สอบถามเพิ่มเติมที่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลตลาดอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

โทรศัพท์ 0-4375-4333 ต่อ 6333

โทรสาร 0-4371-2991

 

http://www.clickforclever.com/library/154/%E0%B8%94%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99—-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A1-%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A7.html

Advertisements