มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีโครงการที่เปิดรับสมัครต่างๆ ดังนี้

โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษ
-รับจากทั่วประเทศ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50
รับสมัครตั้งแต่ 1-15 กรกฏาคม 2555
สอบวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555

โครงการผลิตแพทย์เพิ่มร่วมกับ สกอ.

-รับจาก 20 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
รับสมัครตั้งแต่ 1-15. กรกฏาคม 2555
สอบวันที่ 25-26 สิงหาคม 2555
โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (CPIRD)
-รับจาก 16 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์)
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
รับสมัครตั้งแต่ 27 ส.ค.-7 ก.ย.2555
สอบวันที่ 27-28 ตุลาคม 2555
โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน (ODOD)
-รับตามภูมิลำเนา จาก 12 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ยกเว้น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์) ต้องเป็นนักเรียนที่ศึกษาต่อเนื่องชั้น ม.4,ม.5 และ กำลังศึกษา ชั้น ม.6ในโรงเรียนต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่านั้น(ต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้นจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด นั้นๆ เท่านั้น
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
รับสมัครตั้งแต่ 1-15 ก.ค. 55 ผ่านเว็บไซต์
สอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 1 21 ก.ค.55ณ จังหวัดนั้นๆ
สอบคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2 28 ก.ค. 55 ณ คณะแพทย์
สอบขอเขียนของคณะแพทยศาสตร์ วันที่ 27-28 ตุลาคม 2555
โครงการรับนักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการ(หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต)
-รับจากทั่วประเทศ
-กำลังศึกษาชั้น ม.6 โปรแกรมวิทย์/คณิต
-GPAX 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.50
รับสมัครตั้งแต่ 1-15 กรกฏาคม 2555
สอบวันที่ 25-26. สิงหาคม 2555
ผู้ที่สนใจสมัครสอบตรเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์http://home.kku.ac.th/admismd/

http://campus.sanook.com/951675/%E0%B8%A1.%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5-2556-%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C/